prev

Suomen Psykografia ry

Logo

Psykografiaksi kutsutaan filosofian tohtori Dietmar Friedmannin kehittämää ratkaisukeskeistä, prosessiluonteista persoonallisuuden oppia. Tämän typologian tarkoituksena on lisätä ihmistuntemusta.

Tällä sivustolla kerrotaan psykografian perusteista ja annetaan yhteystietoja, joista saat lisää tietoa aiheesta.

Suhdetyyppi

Yleensä positiivinen, epäkriittinen perusasenne
Monipuolisesti, mutta usein vain pinnallisesti kiinnostuneita
Avoimia ja uteliaita kaikkea tuntematonta kohtaan, luovia ja mielikuvitusvoimaisia
Oivaltavat nopeasti asioiden yhteyksiä
Ovat usein varomattomia ja hyväuskoisia
Sanovat liian helposti "kyllä"
Kärsivät, jos tuntevat itsensä ei-rakastetuiksi, avuttomiksi tai epäpäteviksi

Tunnistitko itsesi?
Katso lisää alla olevalta suhdetyyppisivulta

Asiatyyppi

Käyttävät säästellen rahaa ja aikaa
Yleensä huomaavaisia ja ymmärtäväisiä
Vaikeuksia sanoa "ei"
Hyviä keskittymään ja käsittelemään jonkin asian yksityiskohtia
Välttävät usein toimintaa ja vastuuta, tarvitsevat niihin vahvan motivaation
Kärsivät, jos heitä ei huomioida, kärsivät myös kritiikistä ja epäonnistumisesta

Tunnistitko itsesi?
Katso lisää alla olevasta asiatyyppisivulta

Toimintatyyppi

Luotettavia, määrätietoisia, tuloksiin orientoituneita
Ammatillisesti sitoutuneita, usein yksityiselämän kustannuksella
Voimakas oikeudentunto, arvostavat järjestystä ja puhtautta
Sanovat liian nopeasti "ei"
Huomaavat herkästi, jos jokin asia ei ole kunnossa
Tarvitsevat häiriintymätöntä unta
Kärsivät sopusoinnun puutteesta, lukkiintuneista tilanteista tai jos heidät pakotetaan toimettomuuteen

Tunnistitko itsesi?
Katso lisää alla olevasta toimintatyyppisivulta

Kirja

Onnistumisen psykologiaa

Uusi kirja psykografiasta ja onnistumisen psykologiasta!

Onnistumisen psykologiaa - Voimavaralähtöisiä teitä persoonallisuuden kehittämiseen ja kahleista vapautumiseen (Ritva Abao).
Kirjan voit tilata tästä

Kirja

Kuka minä oikeastaan olen

Paljon lisää tietoa ja ihmistuntemusta tarjoaa WSOY:n julkaisema kirja Kuka minä oikeastaan olen (Dietmar Friedmann / Klaus Fritz, suom. Ritva Abao)

next

Suomen Psykografia ry

Mitä Psykografia on?

Psykografia on saksalaisen filosofian tohtori Dietmar Friedmannin kehittämä voimavarasuuntautunut, prosessiluonteinen persoonallisuusoppi. Tämän typologian eli luokittelujärjestelmän tarkoituksena on lisätä ihmistuntemusta.

Tutkiessaan Eric Bernen transaktioanalyysin kolmen minätilan (lapsi, aikuinen, vanhempi) ja kolmen elämänalueen (tunne, ajattelu, toiminta) vastaavuuksia Friedmann totesi näiden vaikuttavan ihmisten persoonallisuuden kuvaan erilaisilla painotuksilla. Psykografian lähtökohtana on, että erilaiset persoonallisuustyypit voidaan erottaa toisistaan sen perusteella, miten henkilö suosii ja laiminlyö elämänalueita ajattelu, toiminta tai tunteet. Tämän suosimis- tai laiminlyöntitavan mukaan psykografian perustyypit on jaoteltu suhdetyypeiksi , asiatyypeiksi ja toimintatyypeiksi . Lisäksi kullakin perustyypillä on kolme alatyyppiä.

Friedmann käytti ensimmäistä kertaa nimitystä psykografia vuonna 1990 kirjoittamassaan kirjassa. Myöhemmin Friedmann löysi myös yhtäläisyydet psykografian ja enneagrammin välillä. Psykografian ja enneagrammin tyypit ovat toisiinsa verrattavissa. Psykografiaa harrastavien mielestä psykografia on kuitenkin perustyyppiensä johdosta helpommin ymmärrettävissä ja käytettävissä. Usein riittääkin pelkästään perustyyppien tunteminen. Psykografia tyyppikuvausten ja tuntomerkkien lisäksi käsittelee myös kunkin persoonallisuustyypin luonnollista kehityssuuntaa ja kullekin tyypille ominaisia ratkaisumahdollisuuksia. Tässä onkin psykografian voima muihin typologioihin verrattuna. Saksassa psykografia lasketaan kuuluvaksi ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Saksassa psykografiaa on kehitetty edelleen vuodesta 1999 lähtien, mm. Werner Winkler on ollut suurena jatkokehittäjänä. Suomessa on kuitenkin keskitytty alkuperäiseen filosofian tohtorin Dietmar Friedmannin kehittämään oppiin. Sitä on Saksassa jatkokehitetty nykyään aina vain suositummaksi tulleeksi terapiamuodoksi nimeltä ILP.

Suomeen psykografian on tuonut Friedmannin oppilas Ritva Abao. Hän on kääntänyt ensimmäisen suomeksi ilmestyneen, WSOY:n julkaiseman kirjan aiheesta nimellä Kuka minä oikeastaan olen. Ritva Abao on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti niin Saksan kuin Suomenkin viranomaisten hyväksymänä. Ritva oli ensimmäisiä psykografian opiskelijoita Saksassa opiskellessaan Friedmannin oppilaana kolmen vuoden koulutuksessa. Hänellä on ollut mahdollisuus tarkkailla psykografian kehitystä ihan alusta lähtien.

Tiedustelut:

Ritva Abao: abao.ritva@kolumbus.fi
Helena Vuoriheimo: helena.vuoriheimo@solutioncoaching.fi        www.solutionscoaching.fi

Linkkejä:

www.therapieausbildung.de
www.psychographen.de
www.solutioncoaching.fi

Nettisivut:

Tero Laakso: talaakso@gmail.com

© Tero Laakso 2010

Psykografian tarkoitus

Psykografin persoonallisuustyyppien tunteminen auttaa oman itsensä tuntemisessa ja sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. Psykografian avulla näkee, mitä elämänalueista ajattelu, toiminta tai tunteet suositaan ja mitä laiminlyödään. Tämä avaa mahdollisuuden tietoiselle itsensä kehittämiselle, koska laiminlyödyt alueet sisältävät kätkettyjen taitojen lisäksi tasapainottavia tekijöitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Psykografia lisää huomattavasti yhteistyötaitoja toisten ihmisten kanssa, erilaistenkin. Psykografian yksi tärkeimmistä päämääristä on oppia kohtelemaan itseään ja muita oikeudenmukaisemmin ja oppia ymmärtämään eri tyyppien käyttäytymismalleja ja –motiiveja. Psykografia on koettu hyödylliseksi jokapäiväisessä elämässä kaikkien kanssa, mm. lasten, elinkumppanin, asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Erittäin suuri merkitys psykografialla on terapiatyössä. Psykografia luo parhaan mahdollisen pohjan voimavarakeskeisten menetelmien yksilölliselle toteuttamiselle sekä itsehoidolle.

lapset

Psykografiaa voi hyödyntää kaikkialla, missä psykografian kuvaamat tyyppierot vaikuttavat yksilöön tai kanssakäymiseen. Tähän kuuluvat itsetuntemus, ihmisten erilaisuuden tiedostaminen, kommunikaation sopeuttaminen eri tyyppien mukaan (esimerkiksi opetuksessa tai kaikenlaisessa asiakastyössä), omien tyypillisten heikkouksien korjaaminen ja vahvojen puolien hyödyntäminen (esim. ammatinvalinnassa tai työyhteisöissä).


"Tutustu itseesi ja muihin"

Psykografian kurssien tavoitteena on ihmistuntemuksen laajentaminen ja omien taitojen optimointi.

Tarkista olisiko sinulle hyötyä psykografiasta:

Työskenteletkö ihmisten parissa?

Elätkö perheessä, parisuhteessa tai muussa yhteisössä?

Haluaisitko kehittää persoonallisuuttasi?

Oletko kiinnostunut käytännön psykologiasta?

Toimitko lasten kasvattajana?

Koskeeko työsi aikuisopetusta?

Oletko vastuussa henkilökunnasta?

Oletko terapeutti, psykiatri, rikostutkija, opettaja,
luontaisparantaja tai työskenteletkö hoitoalalla?

Jos olet vastannut "kyllä" yhteenkin kysymykseen, psykografiaan tutustuminen tulee hyödyntämään kanssakäymisen kuvioitasi, työtäsi ja yksityiselämääsi.


© Tero Laakso 2011

Suhdetyyppi

 • yleensä positiivinen ja epäkriittinen perusasenne
 • monipuolisesti, mutta usein vain pinnallisesti kiinnostunut
 • avoin ja utelias kaikkea tuntematonta kohtaan, luova ja mielikuvitusvoimainen
 • oivaltaa nopeasti asioiden yhteyksiä
 • usein varomaton ja hyväuskoinen
 • sanoo liian helposti "kyllä"
 • kärsii, jos tuntee itsensä ei-rakastetuksi, avuttomaksi tai epäpäteväksi
 • elää nykyhetkessä

Tunteet ja tunteminen tuttua ja tärkeää, motivaation lähde. Tietää paremmin kuin muut tyypit, miltä toisesta tuntuu. Vaikeampaa on päättää, mitä pitäisi tehdä. Suhdetyypin kehitysalue on asiat ja faktat. Suhdetyyppi voi hyvin, kun hän kehittää asiatyypin hyvin osaamia asioita eli ajattelua, oivaltamiskykyä ja asioiden yhteyksiä ja oppii ottamaan tarvittaessa etäisyyttä tunteisiinsa. Silloin tulee mahdolliseksi myös päämääräalueella eli tekemisessä itsenäistyminen. Tuloksena monipuolinen ja hyvinvoiva suhdetyyppi, jolla tasavertaisesti käytössään niin tunteet, ajattelu kuin toimintakin.

Viitesanoja: spontaanisuus, luovuus, kommunikaatiokyky, eloisuus, rakastettavuus, ilo, kauneus, vaihtelunhalu

Suhdetyyppi

Asiatyyppi

 • käyttää säästellen rahaa ja aikaa
 • yleensä tasapainoinen, rauhallinen ja hidastempoinen
 • ihmissuhteissaan sovitteleva, välttää riitoja
 • vaikeuksia sanoa "ei"
 • hyvä keskittymään ja käsittelemään perusteellisesti asioiden yksityiskohtia
 • välttää mielellään toimintaa ja vastuuta, tarvitsee niihin vahvan motivaation
 • kärsii, jos häntä ei huomioida, kärsii myös kritiikistä ja epäonnistumisesta
 • elää yleensä menneisyydessä

Ajattelu ja nopea oivaltaminen tuttua ja tärkeää, motivaation lähde. Asiatyypin stereotyyppi hajamielinen professori. Tunteet vaikeampi alue. Asiatyypin kehitysalue on toiminta. Asiatyyppi voi hyvin, kun hän kehittää toimintatyypin hyvin osaamia asioita eli toimintaa ja tekemistä. Silloin tulee mahdolliseksi myös päämääräalueella eli tunteissa itsenäistyminen. Tuloksena monipuolinen ja hyvinvoiva asiatyyppi, jolla tasavertaisesti käytössään niin ajattelu, toiminta kuin tunteetkin.

Viitesanoja: johdonmukaisuus, rauhallisuus, etäisyys, strategiat, havaitsemiskyky, mietteliäisyys, todellisuudentaju, asiallisuus

Asiatyyppi

Toimintatyyppi

 • luotettava, määrätietoinen ja joskus dominoiva
 • ammatillisesti sitoutunut, usein yksityiselämän kustannuksella
 • voimakas oikeudentunto, arvostaa järjestystä ja puhtautta
 • sanoo liian nopeasti "ei"
 • huomaa herkästi, jos jokin asia ei ole kunnossa
 • tarvitsee häiriintymätöntä unta
 • kärsii sopusoinnun puutteesta, lukkiintuneista tilanteista tai jos hänet "tuomitaan" toimettomuuteen
 • elää tulevaisuudessa

Toiminta ja tekeminen tuttua ja tärkeää, motivaation lähde. Toimintatyyppi tietää, mitä ja miten asiat pitäisi tehdä. Ajattelussa pitäytyy helposti perinteisiin. Toimintatyypin kehitysalue on tunteet ja suhteet. Toimintatyyppi voi hyvin, kun hän kehittää suhdetyypin hyvin osaamia asioita eli tunteita ja suhteita. Silloin tulee mahdolliseksi myös päämääräalueella eli ajattelussa itsenäistyminen. Tuloksena monipuolinen ja hyvinvoiva toimintatyyppi, jolla tasavertaisesti käytössään niin toiminta, tunteet kuin ajattelukin.

Viitesanoja: vastuuntunto, tarmokkuus, ahkeruus, päättäväisyys, huolehtivaisuus, käytännöllisyys, huolellisuus

Toimintatyyppi
Uusi suomenkielinen kirja psykografiasta ja onnistumisen psykologiasta!

Onnistumisen psykologiaa
- Voimavaralähtöisiä teitä persoonallisuuden kehittämiseen ja kahleista vapautumiseen.
(Ritva Abao)

Lootus-kirja Oy 2011
ISBN 978-952-5318-31-9

Voit tilata 25 € hintaisen kirjan kirjoittamalla tilauksesi ja yhteystietosi sähköpostiosoitteeseen helena.vuoriheimo(at)solutioncoaching.fi

Onnistumisen psykologiaa Onnistumisen psykologiaa


Paljon lisää tietoa ja ihmistuntemusta tarjoaa WSOY:n julkaisema kirja
Kuka minä oikeastaan olen (Dietmar Friedmann / Klaus Fritz, suom. Ritva Abao)

Kuka minä oikeastaan olen Kuka minä oikeastaan olen


© Tero Laakso 2011